ทีมทันตแพทย์คลินิก

Simply Smile Clinic

ทพ. สุธี เพ็ญพัธนกุล

ประวัติการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียมเพื่อความสวยงาม university of Bern, Switzerland
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน orthodontic-k-training center
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน Yonsei University, Korea

ทญ. ณิชกมล ศรีเจริญ

ประวัติการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียมเพื่อความสวยงาม university of Bern, Switzerland
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน orthodontic-k-training center
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน Yonsei University, Korea

ทญ. กฤษณา เกษมวัฒนา

ประวัติการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน progressive orthodontic seminar
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน orthodontic-k-training center
  • ประกาศนียบัตรจัดฟันแบบใส Invisalign , Aligner university
  • Official Invisalign provider

ทญ. รัตน์มณี จารุโรจน์ปกรณ์

ประวัติการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน orthodontic-k-training center

ทญ. อัณณพา ยิ้มดี

ประวัติการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทญ. เบญจรัตน์ อิสระพิทักษ์กุล

ประวัติการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รังสิต
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. นาถ นันทรัตพันธุ์

ประวัติการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รพ.ตำรวจ

ทญ. ภคมนตร์ จงพิพิธพร

ประวัติการศึกษา
  •
 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล