ค่ารักษาและค่าบริการต่างๆ

X-ray

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ปริทันตวิทยา

ศัลยกรรมช่องปากและmaxillofacial

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมรากเทียม